Pedagogisk miljö

Pedagogisk verksamhet:

Vi arbetar långsiktigt för att vår verksamhet ständigt skall utvecklas och hålla hög kvalitet. Det är ett arbete som bygger på delaktighet och medverkan från oss som arbetar här, och lyhördhet mot barn och föräldrar. En annan viktig del i vårt arbete är att arbeta för allas lika värde. Läroplanen formulerar värdegrunden och uppdraget samt mål och riktlinjer för vår verksamhet.

Vi använder oss av dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och utveckling. Där både barn och familjerna får möjlighet att bli delaktiga i de processer som sker på förskolan.

Pedagogisk miljö:

Vi på förskolan Stora Hjärtat erbjuder en pedagogisk, utvecklande och trygg miljö för alla barn där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi uppmuntrar och erbjuder ett utforskande och tematiskt arbetssätt med leken i fokus för lärandet.

Vi arbetar med tvärgrupper för att tillgodose barns olika kompetenser och behov där barnen utvecklar sin sociala kompetens och lär av varandra genom lek med andra barn och vara i en grupp.

Vi vill också att barnen får ett varmt förhållningssätt till både natur och miljö. Vår förskola lägger därför stor vikt vid miljöarbete.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (LpFö18)

Innemiljö

I vår inomhusmiljö får barnen utveckla sina individuella egenskaper och intressen i en strukturerad och inspirerande pedagogisk miljö. Vi har delat in vår innemiljö i olika ”rum i rummen” grundade i läroplanens mål och där materialet förändras utifrån barnens intressen. Vi vill erbjuda en stimulerande miljö som tillvaratar barnens nyfikenhet, intressen, och behov. Leken är grunden för allt lärande och utveckling i förskolan. Med tilltalande material, olika spel och pedagodiska leksaker utmanas barnen att vara kreativa, skapa fritt, och samspela med sina vänner vilket gör att de utvecklas socialt, emotionellt, kulturellt och motoriskt. Vi arbetar medvetet med att främja barns språk-och matematiska utveckling på ett inspirerande och roligt sätt.


Utemiljö

Utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet. Vi har en stor och härlig utegård och vi går ofta på skogsutflykter i vårt närområde. Där ges barnen tillfälle till större rörelseutrymme och lockar till spännande upptäckter och lekar.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn ges möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (LpFö 18)